Spedycja morska

Spedycja morska  (transport morski), również w dziedzinie rozważań prawnych oraz teoretycznych, kiedy i w powszechnej praktyce spedycyjnej nierozdzielnie zobowiąże się z terminem Incoterms (International Commercial Terms), które zwie się też Międzynarodowymi Regułami Handlu, zaś traktuje w wypadku usług typu transport kontenera lub kontener transport.

INCOTERMS  to zestawienie międzynarodowych uregulowań prawnych, formułujących warunki sprzedaży, których wykładnia bywa globalnie przyjęte na całym świecie. Uregulowania te dzielą koszty i odpowiedzialność między nabywcę oraz sprzedawcę, zaś też określają rodzaje transportu. Incoterms kieruje się nadrzędnymi prawami Konwencji ONZ  dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, jakie zostały ogłoszone w 1936 roku oraz reguluje transport morski. Aktualnie obowiązuje wersja Incoterms 2010 , która zastąpiła poprzednią dystrybucję – Incoterms 2000.

Spedycja morska dostosowania INCOTERMS oraz ich cechy: obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi (też w ramach transport kontenera) ich stosowanie może być fakultatywne obowiązują tylko eksportera jak również importera – z ich używania wyłączeni są spedytorzy i firmy transportowe, włączają usługi „kontener transport” normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS.

Incoterms obejmują kwestie związane z transportem morskim artykułów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to m.in. przewóz artykułów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych , pokrycie kosztów, w tym transportu a także ubezpieczenia, przeniesienie ryzyka za stan towarów w różnych punktach procesu transportowego. Incoterms są używane zawsze w zestawieniu z lokalizacją geograficzną a także nie zajmują się transferem praw własności. Stosowane w ramach „transport kontenera” jak również kontener-transport.

Incoterms 2000

Zasady oraz prawa są polecane a także publikowane poprzez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Oficjalną wersją Incoterms 2000 jest oryginalny tekst angielski, który został zaaprobowany poprzez Komisję Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Autoryzowane tłumaczenia w 31 językach są dostępne w lokalnych komitetach ICC.

Reguły i prawa ujęte w Incoterms 2000 (transport morski) podzielone zostały na grupy, zróżnicowane ze względu na wspólne dla poszczególnych grup warunki, m.in. opłaty za transport jak również ubezpieczenie, moment przeniesienia ryzyka (a tym samym zrealizowania dostawy, co bywa bezpośrednio związane z zagadnieniami dotyczącymi płatności za zrealizowany kontrakt), odpowiedzialności za formalności oraz koszty związane z odprawami (transport kontenera) celnymi eksportowymi i importowymi.

Grupa E – Departure – Sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie może być zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, kiedy także nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW. Ex Works (… named place) – Od zakładu (… określone miejsce). Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność (zagadnienia transport morski) a także zaangażowanie ze strony sprzedającego (dot. usług kontener transport). Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do dalszych przedsięwźeć ze strony zbywcy.

Grupa F – Main Carriage Unpaid – Grupa „F..” zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu (także: transportu morskiego) ani ubezpieczenia. Traqnsport kontenera.

FCA. Free Carrier (… named place) – Franco przewoźnik (… określone miejsce).Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku i ubezpieczenia do momentu przekazania artykułów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Ładunek uważa się za dostarczony w momencie załadunku poprzez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia bądź utraty towaru na kupującego.

FAS. Free Alongside Ship (… named loading port) – Franco wzdłuż burty statku (… określony port załadunku). Odpowiedzialność za koszty transportu morskiego oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów (kontener transport) do burty statku w oznaczonym porcie nadania, niemniej jednak bez załadunku produktów na statek. Od tego momentu wszystkie koszty i ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin zdoła być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego – w tym transport kontenera a także wodnego – śródlądowego.

FOB. Free On Board (… named loading port) – Franco statek (… określony port załadunku). Kiedy w wypadku FCA, jednakże punktem przeniesienia kosztów oraz ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego bywa moment przekroczenia burty statku przez towar, sprzedający ponosi także koszty załadunku. Termin może być używany jedynie w odniesieniu do transportu morskiego jak również wodnego śródlądowego.

Grupa C – Main Carriage Paid – Sprzedający obejmuje umowę przewozu jak również ponosi jego koszty. Sprzedający może być również zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszystkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem jak również innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR. Cost and Freight (… named destination port) – Koszt a także fracht (… określony port przeznaczenia – transport morski). Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia produktów (od momentu załadunku na statek w porcie nadania, kontener transport), które leżą po stronie kupującego; dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w chwili załadunku towaru na statek armatora wskazanego poprzez sprzedającego transport kontenera.

CIF. Cost, Insurance and Freight (named destination port) – Koszt, ubezpieczenie oraz fracht (… określony port przeznaczenia). W odróżnieniu od CFR, sprzedający bywa odpowiedzialny także za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru w na rzecz kupującego. Pożądane byłoby zaznaczyć, że Incoterms 2000 zobowiązują sprzedającego do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej zaledwie w podstawowym zakresie. Także CFR kiedy a także CIF mogą być używane jedynie w odniesieniu do transportu morskiego a także wodnego śródlądowego.

CPT. Carriage Paid To (… named destination port) – Przewoźne opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CFR w transporcie innym, niż morskim jak również wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym, transpoert kontenera, kontener transport).

CIP. Carriage and Insurance Paid to (… named destination port) – Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (… określonego miejsca przeznaczenia). Odpowiednik CIF w transporcie innym, niż morskim i wodnym śródlądowym (w tym multimodalnym).
Grupa D – Arrival – Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca bądź portu przeznaczenia.

DAF. Delivered At Frontier (… named place) – Dostarczone na granicę (… określone miejsce). Sprzedający może być zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicy, aczkolwiek przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. W wypadku dostawy DAF, koszt i ryzyko rozładunku towaru są po stronie kupującego. Sprzedający zobowiązany może być do przeprowadzenia odprawy celnej eksportowej. Termin odnosi się do granicy lądowej, niezależnie od środka transportu.

DES. Delivered Ex Ship (… named port) – Dostarczone na statek (… określony port). Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji (rozładunku – transport morski) poprzez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany ponieść wszystkie koszty do tego momentu, ponosi zarówno ryzyko uszkodzenia lub utraty artykułów – transport kontenera – podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający bywa zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt jak również ryzyko rozładunku są po stronie kupującego. Termin analogiczny do DAF, w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego oraz multimodalnego z dostawą na statku w porcie przeznaczenia (kontener transport).

DEQ. Delivered Ex Quay (… named port) – Dostarczone na nabrzeże (… określony port, transport morski). Analogicznie, kiedy w przypadku DES, jednakładunek powinien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty a także ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin używany w odniesieniu do transportu morskiego, wodnego śródlądowego a także multimodalnego, z rozładunkiem ze statku w porcie przeznaczenia.

DDU. Delivered Duty Unpaid (… named destination place) – Dostarczone, cło nieopłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Warunki dostawy DDU zobowiązują zbywcy do dostarczenia produktów – kontener transport – we wskazane (dowolne) miejsce, także w kraju odbiorcy, włącznie z poniesieniem wszystkich kosztów a także ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem wszystkich kosztów celnych jak również odpowiedzialności z tym związanej (przeprowadzenia odprawy celnej importowej). Przesyłkęuznaje się za dostarczony bez rozładunku z ostatniego środka transportu. Termin ma zastosowanie dla wszelkich środków transportu, niemniej jednak w przypadku miejsca dostawy przewidzianego w porcie przeznaczenia (bez dalszego transportu lądowego po stronie sprzedającego, transport kontenera) winny zostać użyte terminy DES czy DEQ.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Najszersza odpowiedzialność a także zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność jak również pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową.

Incoterms 2010

W stosunku do Incoterms 2000 zmieniła się zaledwie grupa D. wygląda ona następująco:

DAT. Delivered at Terminal) – Dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia). Dostarczone do terminalu (sprzedający odpowiada za dowiezienie towaru do określonego terminalu a także jego rozładunek. DAT zastępuje dotychczas stosowaną DEQ.
DAP. (Delivered at Place) – Dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego). DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES jak również DDU.

Wyżej przywołane dotyczą zakresu: transport morski, transport kontenera, kontener transport.